STATUT SSM W HADLACH SZKLARSKICHssm1

REGULAMIN

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

W HADLACH SZKLARSKICH

 1. Doba w schronisku trwa od godz. 16:00 do 11:00 dnia następnego.
 2. Przyjmowanie osób w schronisku trwa w godz. 08:00 -10:00 i 16:00 – 20:00 w każdy dzień tygodnia. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach.
 3. Wszystkich korzystających ze schroniska obowiązują przepisy meldunkowe, wyłącznie na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innych dokumentów tożsamości pozwalających określić tożsamość osoby meldowanej lub listy zbiorowej w przypadku grupy zorganizowanej.
 4. Procedura meldunkowa oraz wszystkie czynności z tym związane są regulowane zapisami Procedurą Zameldowania.
 5. Od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.
 6. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pokojach, przydzielonych przez recepcjonistę.
 7. Przebywający w schronisku mają obowiązek korzystania z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Przygotowywanie posiłków odbywać się może wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym tj. kuchni samoobsługowej schroniska.
 9. W schronisku obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.
 10. W schronisku zabrania się;
 1. uprawiania gier hazardowych,
 2. sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu,
 3. sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających ( narkotyków),
 4. palenia tytoniu,
 5. używania i podłączania własnych urządzeń elektrycznych typu czajnik, grzałka, piecyki elektryczne itp.
 1. Do schroniska nie wolno wprowadzać zwierząt.
 2. Gości schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
 3. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
 4. W schronisku obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.
 5. Za uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska odpowiada opiekun grupy lub turysta indywidualny.
 6. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska, a ponadto w przypadku młodzieży szkolnej lub akademickiej zawiadamia o tym właściwą jednostkę ( szkołę, uczelnię, organizację).
 7. Osoby korzystające ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń, która znajduje się w recepcji schroniska. W przypadku spraw spornych kierować je do organu prowadzącego schronisko.
 8. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad współżycia społecznego, kultury obcowania, korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora Szkoły.
 9. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty pozostawione w placówce przez osoby korzystające z noclegów.
 10. Każda osoba lub opiekun grupy jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z powyższym Regulaminem.