Procedury bezpiecznego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hadlach Szklarskich w czasie epidemii COVID-19 .

Procedury stanowią załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół i Placówekw Manasterzu na czas PANDEMII COVID 19

CEL WDRAŻANYCH PROCEDUR

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników i gości schroniska.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz pracowników schroniska.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie schroniska w danym przedziale czasowym. w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.

 4. Kompleksowe działania w dostosowaniu do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

ZASADY OGÓLNE

 1. Z noclegu w schronisku mogą korzystać wyłącznie osoby, które podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszymi procedurami i zasadami obowiązującymi w Schronisku.

 2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek zdezynfekować ręce.

 3. Przy recepcji mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, które zostaną zameldowane do wspólnego pokoju. W przypadku grup zorganizowanych przy recepcji przebywa opiekun grupy.

 4. Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym.

 5. Przebywanie w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiednio dużej odległości /min.1,5m./ w stosunku do innych Gości oraz Pracowników.

 6. Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych przez Gości i pracowników w częściach wspólnych Schroniska.

 7. Przyjmujemy płatności za pobyt gotówką, podczas meldunku.

 8. Grupy wycieczkowe powinny określić czas przyjazdu i wyjazdu z recepcją, w celu zapobiegania pobytu wielu osób przy recepcji.

 9. Opiekunowie grup zobowiązani są do zapewnienia swoim podopiecznym środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) oraz o dopilnowanie stosowania maseczek we wspólnej przestrzeni publicznej –poza pokojem.

 10. Korzystanie z pomieszczeń wspólnych takich jak kuchnia samoobsługowa, świetlica zostaje ograniczone.

 11. Poruszanie się gości po częściach wspólnych Schroniska należy ograniczyć do minimum.

 12. W razie nie stosowania się do zasad i procedur, Gość może zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie Schroniska.

 13. Wszelkie sprawy nieujęte w/w zasadach, a dotyczące pobytu w Schronisku będą na bieżąco przekazywane przez pracowników recepcji.

 14. Zobowiązuję Gości schroniska do przestrzegania wytycznych GIS, MEN dotyczących pandemii COVID- 19.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE.

 1. Z noclegów w Schronisku mogą korzystać goście bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy gość w ostatnim czasie nie miał kontaktu z osobą zarażoną.

 2. Przy wejściu do budynku umieszczono dozownik z płynem dezynfekcyjnym – obowiązek dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu do budynku Schroniska.

 3. Wywieszono w schronisku w widocznych miejscach instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji, zakładania i ściągania maseczek.

 4. Bezwzględny zakaz przebywania, odwiedzania w Schronisku osób niezakwaterowanych.

 5. Meldowanie gości poprzez okazanie dokumentu tożsamości.

 6. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pozostawienia w recepcji swojego numeru telefonu w celu szybkiego kontaktu.

 7. Przekazanie kluczy do pokoi w dniu meldowania gościa i zwrot podczas wymeldowania z zachowaniem ostrożności sanitarnej.

 8. Gość zobowiązany jest podczas swojego pobytu do bieżącego wietrzenia pokoju, i posprzątania pokoju po swoim pobycie (zdjętą brudną pościel należy pozostawić w pokoju, wyrzucić śmieci) oraz zdania kluczy do recepcji.

 9. Po każdym gościu zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.

 10. Personel sprzątający powinien być wyposażony oraz powinien przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 600 C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane do pralni w reżimie sanitarnym.

 11. W Schronisku w miarę możliwości pomieszczenia są systematyczne wietrzone w wyznaczonych zakresach czasowych.

 12. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

 13. Zaleca się przyjmowanie płatności za pobyt kartą lub przelewem.

 14. Dokonanie rezerwacji w schronisku jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Schroniska i Procedurą bezpiecznego funkcjonowania schroniska podczas epidemii COVID-19 i przestrzeganiu ich podczas pobytu w schronisku.

 15. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 schronisko ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu schroniska.

 16. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 17. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 18. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów schroniska o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie;

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U OSOBY/KLIENTA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM/.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Jeśli gość mieszka w schronisku – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.