Wzór zwolnienia z lekcji obowiązujący w ZSiP w Manasterzu

……………………………………………
(miejscowość, data)

Zwolnienie z lekcji

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………

z  lekcji…………………………………………………………………………………………………………….
(kolejny numer lub przedmiot)

w dniu……………………….. z powodu …………………………………………………………………….
           (dzień/miesiąc/rok)

W momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie
pełną odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach, kiedy powinno
być w szkole zgodnie z rozkładem zajęć.

………………………………………..
(czytelny podpis rodzica)

Możliwość komentowania została wyłączona.