Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r – ,,Wyprawka szkolna”

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostanie do 3 grup uczniów:

1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
2. uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach odpowiednio na poziomie klasy IV technikum;

3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona.
Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych będzie posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zgodnie z programem, uczniowie niepełnosprawni mają prawo do dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku przez ministra edukacji. Dofinansowanie może także dotyczyć zakupu materiałów edukacyjnych – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.|

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:
• uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,w wysokości obowiązującej na dzień wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (w roku szkolnym 2015/2016 dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 574 zł);
• uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, przemoc, alkoholizm lub narkomania w rodzinie);
• uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym do szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do szkół artystycznych.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wnioski należy składać w sekretariatach szkół (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza uczeń) w terminie do 7 września br.
Do wniosku należy dołączyć:

• Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie o wysokości dochodów.
• W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z GOPS-u.
• Jeżeli wniosek dotyczy ucznia niepełnosprawnego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
• W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć uzasadnienie.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.