Informacja dla Rodziców- Darmowy podręcznik

Informacja dla Rodziców

Darmowy podręcznik

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE

I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawa prawna:

  1. Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.); (pobierz) http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2017r, poz. 691);(pobierz) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/691/1
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych ( Dz. U. 2017, POZ. 590); (pobierz) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/590/D2017000059001.pdf
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2017r. poz 617). (pobierz) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/617/D2017000061701.pdf

 

W roku szkolnym 2017/2018 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przysługuje uczniom:

a)     klasy I szkoły podstawowej

b)    klasy II szkoły podstawowej;

c)     klasy III szkoły podstawowej;

d)    klasy IV szkoły podstawowej;

e)     klasy V szkoły podstawowej;

f)     klasy VI szkoły podstawowej;

g)     klasy VII szkoły podstawowej;

h)    klasy I gimnazjum( refundacja kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych poniesionych przez szkolę w roku 2016);

i)      klasy II gimnazjum

j)      klasy III gimnazjum oraz

k)    niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(przysługuje uczniom uczącym się w wyżej wymienionych klasach):

§  niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim;

§  niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

§  niesłyszących;

§  słabosłyszących;

§  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

§  słabowidzących, z zastrzeżeniem art. 22ae ust. 5a pkt 2 ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 oraz z 2017 r. poz.60), zwanej dalej „ustawą”;

§  niewidomych, z zastrzeżeniem art. 22ae ust. 5a pkt 3 ustawy;

§  słabowidzących, o których mowa w art. 22 ae ust. 5a pkt 2 ustawy;

§  niewidomych, o których mowa w art. 22ae ust. 5a pkt 3 ustawy.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.