Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Lp. Wyszczególnienie Data
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

(podstawa prawna: §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.

(podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
3. Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

(podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietna 2020 r.

(podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
5. Egzamin ósmoklasisty:

a) język polski

b) matematyka

c)język obcy nowożytny

a) 21 kwietnia 2020 r., b) 22 kwietnia 2020 r., c) 23 kwietnia 2020 r.

(podstawa prawna: §33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
7. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:a) w szkołach podstawowychb) w gimnazjachc) w szkołach z 5-ciodniowym tygodniem pracy Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 21.10.2019, 25.10.2019, 20.12.2019, 04.05.2020, 12.06.2020