Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu.

Data publikacji strony internetowej: 2013- 03 -11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, lub nie są odczytywane przez czytnik ekranu
 • formularze nie są w pełni dostosowane cyfrowo
 • strona główna nie dzieli strony poprawnie na sekcje
 • niektóre grafiki są obrazem tekstu
 • niektóre linki nie posiadają celu
 • brak opcji pomijania powtarzających się bloków
 • za małe odstępy w tekstach
 • slider na stronie głównej nie ma możliwości zatrzymania/ukrycia
 • niektóre teksty są mało czytelne
 • brak widocznego focusa
 • błędy kodowania strony

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • możliwość zmiany koloru tła i tekstu,
 • możliwość zmiany czcionki,
 • możliwość podkreślenia odnośników

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-04-01. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ATFIDE Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Majewska , adres poczty elektronicznej zsmanasterz@gmail.com telefon: 16 642 31 09

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Adres Siedziby: Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

37 – 230 Manasterz 575

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście.
 2. Szkoła jest ogólnodostępna w godzinach pracy.
 3. Budynek jest 2 kondygnacyjny, strych oraz parter.
 4. W budynku nie ma windy.
 5. Przed budynkiem jest jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na parterze jest jedna łazienka dla osób niepełnosprawnych.
 7. Na terenie przylegającym do placówki znajduje się ogólnodostępny parking.
 8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.