Koncepcja pracy i plan rozwoju
Zespołu Szkół nr 2 w Manasterzu

 • CEL: POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  Zadania do realizacji:

  • monitorowanie realizacji podstawy programowej,
  • badanie przyrostu wiedzy ucznia,
  • efektywne wykorzystanie analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego, egzaminu zewnętrznego, testów diagnozujących oraz przyrostu wiedzy ucznia do poprawy efektów kształcenia,
  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, talenty i zdolności ucznia,
  • zajęcia wyrównawcze dla ucznia z trudnościami w nauce,
  • dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej,
  • poszerzenie oferty konkursów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • promocja uczniów wyróżniających się (Złota Księga, publikowanie na stronach www, nagrody),
  • utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów gimnazjum podwyższających średnie wyniki z przedmiotów egzaminacyjnych (w całym cyklu kształcenia),
  • nawiązywanie współpracy ze studentami wolontariuszami (do spotkań i zwiedzania wyższej uczelni),
  • dzień otwarty w szkole( dla rodziców w każdym miesiącu stały dzień),
  • rozwijanie działalności Szkolnego Klubu „Wolontariusz”,
  • poszerzenie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kmicic”,
  • założenie kółka fotograficznego,
  • zespół tańca ludowego,
  • zatrudnianie nauczycieli specjalistów,
  • promowanie nowatorstwa – programy autorskie,
  • inspirowanie nauczycieli do opracowywania i wdrażania innowacji pedagogicznych,
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji,
  • efektywne wykorzystywanie istniejącej bazy (boiska, biblioteki, arboretum, pracownia komputerowa) oraz tworzenie nowej (budowa bieżni, wymiana nawierzchni boiska i wykonanie ogrodzenia, utworzenie „klasy na wolnym powietrzu”, utworzenie Multimedialnej Pracowni Językowej, zakup telewizora – telewizja cyfrowa, zakup kamery filmowej),
  • pozyskanie sojuszników: sponsorów (fundusz stypendialny), zacieśnienie współpracy z rodzicami (dzień otwarty, monitorowanie problemów), zacieśnienie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę (organ nadzorujący, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodki kształcenia nauczycieli, ośrodki kultury, Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, samorządy).

 • 1. CEL: POPRAWA EFEKTÓW PRACY WYCHOWAWCZEJ

  Zadania do realizacji:

  • ujednolicanie oddziaływań wychowawczych szkoły i domu rodzinnego (pedagogizacja, dobry klimat i komunikacja szkoła – dom rodzinny, monitoring, dni otwarte szkoły),
  • roczna modyfikacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
  • plany pracy wychowawców spójne ze szkolnym Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki,
  • uszczegółowienie współpracy z instytucjami współpracującymi ze szkołą: Policja, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, GOPS, organy władzy samorządowej,
  • szersze włączanie wszystkich organów i organizacji szkoły do współdecydowania w istotnych sprawach szkoły (Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),
  • nawiązywanie do autorytetu Patrona szkoły podstawowej i gimnazjum św. Jana Kantego,
  • wdrażanie programów profilaktycznych (przeciwdziałanie agresji, nikotynizmowi, alkoholizmowi, narkomanii i innym),
  • szerzenie wiedzy proekologicznej i prozdrowotnej,
  • diagnozowanie problemów wychowawczych,
  • zapewnienie zagospodarowania czasu wolnego ucznia (wycieczki, dyskoteki, imprezy integracyjne, wyjazdy do kina, teatru itp.),
  • stworzenie optymalnych warunków do rozwijania samorządności (SU) i przygotowanie uczniów do życia w demokratycznym państwie i zintegrowanej Europie.

  2. CEL: DOSKONALENIE WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA

  Zadania do realizacji:

  • systematyczna modyfikacja regulaminów (dyżurów nauczycieli, świetlicy i innych pracowni, dowozu autobusem szkolnym, przerw międzylekcyjnych, wycieczek i dyskotek szkolnych),
  • monitoring w obiekcie szkolnym,
  • akcje i happeningi, warsztaty przeciwdziałające agresji – TZA – ART (Trening Zastępowania Agresji),
  • stałe podnoszenie świadomej odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo wychowanków,
  • podnoszenie świadomości uczniów odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

  3. CEL: FUNKCJA OPIEKUŃCZA SZKOŁY

  Zadania do realizacji:

  • organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, dotkniętych patologią i sierot,
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom (utworzenie części etatu pedagoga),
  • pomoc logopedyczna uczniom (utworzenie części etatu logopedy),
  • uruchomienie zajęć gimnastyki korekcyjnej,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
  • uzyskanie pomocy lekarzy specjalistów (wolontariuszy) w ochronie zdrowia dzieci,
  • działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego i w czasie ferii,
  • dbałość o zdrowe posiłki ze stołówki szkolnej.

 • 1. CEL: WDRAŻANIE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

  Zadania do realizacji:

  • dążenie do spełniania przez szkołę wymagań ujętych w rozporządzeniu,
  • ewaluacja wewnętrzna (w zakresie realizacji nowej podstawy programowej, efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej),
  • kontrola (stosowanie prawa oświatowego, prawa wewnątrzszkolnego, wypełniania obowiązków nauczyciela i wychowawcy),
  • wspomaganie (diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli, planowanie szkoleń – WDN, mobilizowanie i stwarzanie warunków do zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności przez nauczycieli).

  2. CEL: DOSKONALENIE PRACY SZKOŁY, JAKO ORGANIZACJI

  Zadania do realizacji:

  • opracowanie corocznego planu pracy szkoły,
  • szkoła musi posiadać koncepcję pracy i rozwoju szkoły,
  • doskonalenie pracy zespołów problemowo zadaniowych,
  • racjonalne przydzielanie zadań (ról) nauczycielom,
  • procedury nagradzania i motywowania nauczycieli,
  • dbałość o maksymalne wykorzystanie istniejącej bazy szkoły (w szczególności stosowanie technologii komputerowej na zajęciach dydaktycznych),
  • troska o estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły,
  • wprowadzenie e-dziennika,
  • wprowadzenie tablicy interaktywnej.

  3. CEL: PROMOCJA SZKOŁY

  Zadania do realizacji:

  • kulturotwórcza rola szkoły w środowisku,
  • opracowanie Planu promocji szkoły,
  • wykorzystanie siły Internetu, lokalnej prasy,
  • dni otwarte szkoły,
  • zebrania z udziałem rodziców – pedagogizacja,
  • wykorzystywanie tablicy informacyjnej a w przyszłości świetlnej elektronicznej,
  • powstanie filmu o szkole,
  • wykorzystanie wszelkich zasobów środowiska w procesie kształcenia, wychowania i opieki,
  • działanie szkoły nakierowane na kształcenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
  • budowa etosu nauczyciela,
  • organizacja imprez dla społeczności lokalnej (akademie, happeningi, pikniki, festyny),
  • włączanie się szkoły w uroczystości lokalne,
  • nauczyciele samorządowcami,
  • działalność prospołeczna społeczności szkolnej (akcje charytatywne, porządkowe i ekologiczne),
  • szkoła partnerem organizacji i instytucji lokalnych,
  • powstanie Monografii Szkoły (praca zespołowa) z udziałem uczniów.