Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Lp. Wyszczególnienie Data
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.

(podstawa prawna: §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
3. Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2017 r.

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

(podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietna 2017 r.

(podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:a) część humanistycznab) część matematyczno-przyrodniczac) część z języka obcego nowożytnego a) 19 kwietnia 2017 r., b) 20 kwietnia 2017 r., c) 21 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna: §33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
7. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:a) w szkołach podstawowychb) w gimnazjachc) w szkołach z 5-ciodniowym tygodniem pracy Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2016, 20.10.2016, 31.10.2016, 02.05.2017, 16.06.2017